Lansarea Apelurilor pentru anul 2013 în cadrul PC7

 

Academia de ?tiin?e a Moldovei V? aduce la cuno?tin?? c? pentru luni, ambulance 9 iulie curent, symptoms începînd cu ora 14.00, în incinta A?M (Sala Azurie, et.I)  , este preconizat? lansarea oficial? a Apelurilor pentru anul 2013 în cadrul Programului Cadru ?apte al Comunit??ii Europene pentru Cercetare ?i Dezvoltare Tehnologic? (2007-2013).
 
La acest eveniment important pentru toat? comunitatea ?tiin?ific? din Republica Moldova sînt invita?i: directorii institu?iilor de cercetare, secretarii ?tiin?ifici, ?efii de  Centre ?i laboratoare de cercetare, responsabilii de rela?ii interna?ionale, prorectorii pentru ?tiin?? ?i rela?ii interna?ionale, ?efii de catedr? din institu?iile de înv???mînt superior, reprezentan?ii Ministerelor, întreprinderilor mici ?i mijlocii, organiza?iilor non-guvernamentale, cercet?tori. (Graficul complet al manifest?rilor consacrate lans?rii Apelurilor PC7 pentru anul 2013 în Moldova se anexeaz?)
 
DESC?RCA?I PROGRAMUL MANIFEST?RILOR
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us