Eveniment regional de lansare a Programului Cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene ,,Orizont 2020’’

horizon2020

La data de 17 martie 2014, adiposity în incinta Academiei de ?tiin?e a Moldovei va avea loc evenimentul regional de lansare a Programului Cadru pentru Cercetare ?i Inovare al Uniunii Europene , denture ,Orizont 2020’’, cu participarea ??rilor Parteneriatului Estic.

Cu ocazia evenimentului ?i în vederea extinderii dialogului moldo-comunitar în domeniul tehnico-?tiin?ific, într-o vizit? de lucru în ?ara noastr? se va afla dl Robert-Jan SMITS, Director general al Directoratului Comisiei Europene pentru Cercetare ?i Inovare ?i al?i delega?i ai Comisiei Europene.
În cadrul evenimentului men?ionat vor participa în jur de 30 de reprezentan?i ai academiilor de ?tiin?e, ministerelor, agen?iilor ?i funda?iilor din domeniul cercetare-dezvoltare-inovare din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Ucraina.

Agenda evenimentului va include sesiunea plenar? care va prezenta obiectivele Republicii Moldova privind Spa?iul European de Cercetare, oportunit??ile oferite de Programul Orizont 2020, precum ?i sesiuni paralele bazate pe urm?toarele domenii: s?n?tate, tehnologii informa?ionale ?i de comunica?ie, ac?iunile Marie Sklodowska Curie.

Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program cadru de cercetare ?i dezvoltare de pân? acum ?i are alocat un buget de aproape 80 de miliarde EUR care se etaleaz? pe ?apte ani. Majoritatea finan??rilor pentru cercetare ale UE sunt alocate pe baza cererilor competitive.
Bugetul pentru Orizont 2020 include finan??ri inclusiv pentru Centrul Comun de Cercetare, Institutul European de Inovare ?i Tehnologie ?i pentru activitatea de cercetare desf??urat? în cadrul Tratatului Euratom.

Deschiderea evenimentului ?i sesiunea plenar? va avea loc la 17 martie 2014, ora 09:00, în Sala Azurie a Academiei de ?tiin?e a Moldovei (bd. ?tefan cel Mare ?i Sfânt, 1).

Procedura de înregistrare este posibil? prin remiterea fomularului de participare completat la adresa electronic?: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Informa?ie adi?ional? poate fi ob?inut? la num?rul de telefon: 022 271671

FORMULARUL DE PARTICIPARE

AGENDA EVENIMENTULUI

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us