Zi de informare privind bursele de mobilitate Carnegie 2014/2015

seminar


Academia de ?tiin?e a Moldovei în cooperare cu Consiliul American pentru Educa?ie Interna?ional? organizeaz? seminarul de informare pentru cercet?tori privind proceduirle de aplicare la Programul de Burse pentru cercetare CARNEGIE 2014/2015 în domeniul ?tiin?elor umaniste ?i sociale. Evenimentul va avea loc în data de 3 aprilie 2014, sample cheap la ora 15.00 în Sala Mic?.

Carnegie Research Fellowship Program este un Program de Burse pentru cercetare în Statele Unite ale Americii în domeniul ?tiin?elor umaniste ?i Sociale. Programul este administrat de Consiliul Na?ional de Cercetare a Eurasiei si Europei de Est (NCEEER) (SUA) în cooperare cu Consiliile Americane pentru Înv???mînt Interna?ional (ACTR / ACCELS) (SUA) (tel. Chi?in?u 225860) ?i finan?at de Corpora?ia Carnegie din New York (SUA).

DESCRIEREA SCURT? A PROGRAMULUI:

Programul Carnegie ofer? savan?ilor din domeniul ?tiin?elor umaniste ?i sociale din Republica Moldova, Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia ?i Ucraina posibilitatea de a petrece un semestru academic (patru luni) în SUA pentru stagiuni de cercetare individuale f?r? ob?inerea gradului ?tiin?ific în institu?iile americane de înv???mînt superior ?i de cercet?ri ?tiin?ifice.

Programul se petrece în baz? de concurs ?i se adreseaz? profesorilor universitari, doctoranzilor ?i cercet?torilor din domeniul ?tiin?elor sociale ?i umaniste din RM. Participan?ii programului beneficiaz? de asigurarea transportului tur-retur gratis de la domiciliul participantului pîn? la institu?ia gazd? în SUA; participarea la programe de orientare în Seattle sau Washington D.C., SUA; bursa lunar?; asigurarea medical? ?i de via??; colaborarea cu un conduc?tor ?tiin?ific în cadrul universit??ii americane; accesul la fondurile bibliotecare ?i arhive ?i la resursele adi?ionale pentru dezvoltarea profesional? a participan?ilor; un curs de perfec?ionare a limbii engleze în caz de necesitate, precum ?i organizarea activit??ilor la absolvirea programului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Pentru participare la program sunt invita?i:

1. Cet??eni ai Republicii Moldova.
2. Solicitan?i cu propuneri de cercetare care se încadreaz? integral, prin obiective ?i arie tematic?, intr-un domeniu prioritar al Centrului de Studii Avansate ?i Educa?ie (CASE), Universitatea Umanist? European? din Vilnius – Transform?rile sociale din regiunea frontalier? de vest a Eurasiei – Moldova, Ucraina ?i Belarus (European Humanities University, Center for Advanced Studies and Education on Social Transformations in the Western Eurasia Border Region -- Belarus, Moldova, and Ukraine).
3. Doctoranzi, cadre didactice universitare ?i cercet?tori la orice etap? a vie?ii profesionale care n-au condus recent proiecte de cercet?ri ?tiin?ifice în institu?iile americane.
4. Posesorii titlului de doctor în ?tiin?e sau unui grad mai avansat, sau cei înscri?i la doctorat la momentul aplic?rii.
5. Cu capacit??i de exprimare oral? ?i scris? în limba englez? care le vor permite s?-?i conduc? cercet?rile în mod independent ?i s? comunice cu omologii s?i din SUA.
6. Cu publica?ii în domeniul profesional (doctoranzilor li se permite indicarea rapoartelor prezentate la conferin?e academice).
7. Care nu vor avea impedimente la ob?inerea vizei SUA de tip J-1.
8. Care pot participa la program în Statele Unite în septembrie 2012.

Termen limit? de depunere a dosarelor de participare: 30 aprilie, 2014 (începutul programului - septembrie 2014).

Pentru a participa la acest concurs accesa?i documentele de mai jos:

Anun?ul ?i condi?iile de participare
Formularul de participare

ADRESE UTILE ?I INFORMA?II ADI?IONALE:

Alexei Kharlamov
The American Councils for International Education: ACTR/ACCELS

Georgia Office
35a Chavchavadze Avenue
Tbilisi Georgia 0162
Tel: +995 32 229 21 06
Fax: +995 32 225 21 07
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.nceeer.org

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us